Fågelholk

Introduktion

Fågelholkar skyddar fåglar och deras bon mot väder och rovdjur. Naturligt bygger många fåglar sina bo inuti ihåliga gamla träd, men ihåliga träd är svåra att finna och fåglarna behöver därför hjälp. Genom att bygga en fågelholk kan du ge fler fåglar chansen att tryggt föda upp sina ungar. Häng gärna fågelholken där du bor, går förbi eller på skolgården och du kan följa djurlivet på nära håll. 

Utmaning

Fågelholksbygge handlar mycket om att mäta och kapa. De olika delarna måste passa väl ihop. Därefter behöver du spika samman delarna med långa och ganska tjocka spik.

 • Hur kan du göra för att spiken ska träffa mitt i den underliggande brädans kant så spikat inte kommer ut genom sidan på holken?
   
 • Kan holken byggas så den enkelt kan öppnas och tömmas i slutet av hösten?
   
 • Kan du skriva en loggbok som förklarar holkbyggets olika steg, med namn på holkens olika delar och  de verktyg du använde?
   
 • Kanske vill du designa din egen holk. Hur ska du då bygga din holk och varför vill du bygga på det sättet? 

Begreppslista

Material: Sågad gran, sågad furu

Verktyg/redskap: Penna, stålskala, fogsvans, strykmått, tving, borrskruvdragare, hammare

Tekniker: Mäta, markera, kapa, såga, borra, spika,  

Beskrivande: Rätblock, låda, box, ask, spikad, skruvad, tappad, tak, botten, stängbar, gera, rätvinklig, fyrkantig, hål, ihålig, tom,

 

Fågelholk
Till lärare

Förslag på lektionsplanering/Undervisningstips

När eleverna följer Slöjdlexikons arbetsmaterial om fågelholk, ges de utvecklad övning i att följa instruktioner, mäta, markera, borra och spika. Framställning och verktygshantering med efterföljande reflektion över process och resultat står i fokus. Genom att exempelvis dela ut mindre materialmängd än vad som behövs, kan eleverna uppmanas att lösa problemet med rester eller återbrukat material. Visas filmen "Fågelholk, värt att veta" som inledning till arbetet, skapas möjlighet till djupare förståelse för betydelsen av en välbyggd holk.  

För de högre årskurserna rekommenderar vi att eleverna först ser filmerna “Fågelholk, värt att veta” och “Fågelholk, hänga upp”. Ser de dessa filmer ges de kunskaper om hur holken bör designas och byggas, utifrån vilken fågel de vill ska bosätta sig och holkens placering. Ladda gärna ner medföljande PDF-er och dela ut ritningsmaterial som hjälper eleverna med olika storlekar för olika fågelarter.

Genom att hänvisa till återbruk av material kan arbetet rikta fokus mot hållbarhet med idéutveckling och miljötänk. Uppgiften kan även begränsas till en ren designuppgift, med exemplevis tillhörande ritning i 3 vyer och i skala 1:2 på 0,5 cm rutat papper. 

Att göra fågelholk kan genomföras som både enskilt arbete och pararbete, men också som slöjd under elevens val eller som ämnesövergripande arbete tillsammans med exempelvis biologi. Kapitlet "Naturslöjd" i Slöjdlexikon ger även kunskaper om bo för andra djur, exempelvis "Fladdermusholk" och "Biholk av trädstam".  Även om fågelholkar är bra för fåglar och därför för miljön, bör alltid markägare frågas om lov innan holkar hängs upp. 

Förutom instruktionsfilmerna om att bygga en fågelholk, finns filmerna “Fågelholk värt att veta” som förklarar olika fåglars behov vid holkbygge. Dessutom finns fördjupningsfilmer om furu, filmer om olika verktyg och redskap som: mätredskap, sågar, hålverktyg, hammare och filmer om grundläggande tekniker som spika och skruva. Dessa filmer rekommenderas både som stödmaterial och för fördjupning. 

Lämpligt material

Sågad gran eller furu, 20-25mm tjockt, är lämpligt material till en holk. Den sträva ytan gör holken lättare för fåglar att klättra på, samtidigt som bomaterialet ligger stadigt inuti holken. Storlek på brädor varierar med storlek på holken. I filmerna "Bygga fågelholk" har vi använt 145mm sågad gran.

Det går även att använda material från restlådan, kombinera olika träslag, lastpallar och annat emballage. Var nog med att virket inte är behandlat med gift, exempelvis tryckt virke. Takpapp eller metallplåt på taket ger holken längre livslängd och en ring av metall runt hålet skyddar bättre mot att hackspetten hackar sig in.

Verktyg/redskap

Till fågelholksbygge behövs mätverktyg, penna, fogsvans, hammare, spik och något att borra stora hål med. Lämpligt är borr eller hålsåg med diameter från 28mm och uppåt.

Många yngre barn finner det enklare att kapa räta vinklar med en fogsvans i kaplåda än med handstyrd fogsvans. Det blir även lättare att såga, borra och spika om barnen kan spänna fast material i hyvelbänk eller med tving på arbetsbord. Spik och skruv anpassas efter tjocklek på material. Vi har använt 2,3 x 60mm varmförzinkade spik till holken. Om ni väljer att skruva bör skruven vara väderbeständig, till exempel rostfri eller förzinkad skruv.

I filmen använder vi strykmått och en borrskruvdragare med avklippt spik för att underlätta spikningen med de tjocka spikarna.

Koppling till kursplanen (Lgr 22)
Förslag på bedömningskriterier

Nedan beskrivna delar ur Lgr 22, kursplan Slöjd, anser vi att materialet "fågelholk" berör.

Syfte

 Undervisningen i ämnet slöjd ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
 • förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och
 • förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Slöjdens material, verktyg och hantverkstekniker

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

 • Slöjdmaterials ursprung, framställning och miljöpåverkan, till exempel tenn,
  bomullstyg, teak och läder.
 • Resurshushållning genom återbruk av material.

Förslag på bedömningskriterier

 • Följa mått på ritning med avvik innanför olika gränsvärden (mäta och såga rakt). 
 • Spika, jämna mellanrum, utan att spik kommer utanför, olika antal
 • Egen design med motivering utifrån specifika fåglar sina behov. 
 • Användning av återbrukat material, på ett relevant sätt.
 • Förklara/reflektera över arbetsprocess/resultat med relevanta begrepp, på rätt plats, delar av eller alla steg i processen. 

Foto: Mikael Arinder, Dreamstime, iStock.