Inspirationskällor

Introduktion

Urval av filmer för slöjdinspiration.

Slaffären
Till lärare

Dessa utvalda filmer kan användas som inspiration till slöjdande av olika slag. Kanske väljer du att använda någon av filmerna som introduktion till ett arbetsområde eller en specifik slöjduppgift. Kanske kan filmerna inspirera och användas som paus under en lektion eller som del av en vikarieuppgift.

Under rubrikerna "Textil - Historia", "Textil - Slöjd och hantverkare", "Trä - Hantverkare" och "Metall - Hantverkare" finns fler filmer som kan användas som inspirationskällor i undervisningen.  

Lgr22.
Inspirationskällor framskrivs i kursplanen för slöjd (Lgr22) som del av hur eleverna ska kunna använda olika utgångspunkter i sitt arbete för att bland annat utveckla färg- och formspråk.

Komentarsmaterial till kursplan:
"Kunskapsområdet ”Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling” lyfter fram inspirationskällor och förebilder för elevens eget skapande. Det lyfter också fram vad olika slöjdföremål kommunicerar. Detta är ett innehåll som handlar både om att utveckla kunskaper för att kunna tolka föremåls uttryck, och om att kunna använda sig av dessa kunskaper i det egna skapandet. Här finns också olika materials ursprung och deras miljöpåverkan. På så sätt kan slöjden bidra med kunskaper om olika sätt att ta till vara och återbruka. Innehållet i kunskapsområdet har beröringspunkter med alla tre långsiktiga mål i kursplanen.

Inspirationskällor och förebilder
I det centrala innehållet beskrivs olika typer av inspirationskällor och förebilder för eget skapande. Avsikten är att eleverna ska kunna använda olika utgångspunkter i sitt arbete, vilket bland annat kan utveckla deras färg- och formspråk.

Kursplanen anger bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet i årskurserna 1–3 samt hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer i årskurserna 4–6. I årskurserna 7–9 finns innehållet design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som obligatoriska utgångspunkter i undervisningen. De bilder och föremål som används kan utgå från elevernas egna intressen. Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer kan innebära att lyfta fram lokala traditioner och kulturer lika väl som nationella och internationella, till exempel den samiska slöjden eller andra urfolks slöjdtraditioner. Design, mode, konsthantverk och hemslöjd kan komma in i undervisningen på många olika sätt, till exempel genom att involvera närsamhället och på så sätt hämta inspiration utanför skolan.

Progressionen över stadierna ligger i att gå från det enkla till det mer sammansatta och i att föra in allt fler inspirationskällor och förebilder som utgångspunkt för elevernas slöjdarbeten." (Komentarsmaterial till kursplanen i slöjd, Skolverket 2022)